ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 203/2562 เรื่อง ให้เพิกถอนประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ที่ 19/2558 เรื่อง กำหนดการติดตั้งเครื่องยนต์ จำนวนคนโดยสารและวัสดุท้องเรือ สำหรับเรือประเภทการใช้ บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว)

วันที่:14 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ