ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 143/2546 การบริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ(กำหนดให้เขตท่าเรือสงขลาและภูเก็ตเป็นเขตท่าเรือที่ต้องจัดการบริการน้ำเสียฯ ที่กำหนดในประกาศกรมเจ้าท่าที่ 329/2545

วันที่:04 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ