ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 39/2547 เรื่อง ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 (ดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. : หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 58)

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ