ประกวดราคาเช่าเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขุดลอกร่วมกับเครื่องจักรของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3
มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขุดลอกร่วมกับเครื่องจักรของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำเค็ม
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding) ตามรายการดังนี้ คือ
เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขุดลอกร่วมกับเครื่องจักรของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำเค็ม
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (๗๘.๑๑.๑๘.๐๙)

                       ราคากลางของงานเช่าเครื่องจักรฯ จำนวน ๑ ชุด  ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,004,088.00
บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดสิบแปดบาทถ้วน)

วันที่:26 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ