ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหน้าโกฏิ ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ (๘๑.๑๐.๑๕.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:11 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ