ประกวดราคาจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกองทุน สสส. และหน่วยงานภายใต้กองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ