นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ร่วมกับองค์กร 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าริเว่อร์ ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพมหานคร

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ร่วมกับองค์กร 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพ รวมทั้งโรงแรมศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ Bangkok River Partners มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าริเว่อร์ ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่ามีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” โดยมีเรือลำเลียงพร้อมเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ร่วมปฏิบัติการตั้งแต่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 และจะไปสิ้นสุดที่วัดพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 รวมระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน 10 จังหวัด เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้คนไทย ไม่ทิ้ง ไม่เทขยะ หรือสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ

กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำตามกฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งกฎหมายกำหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้งหรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ หิน กรวด ทราย ดิน โคลน สิ่งอับเฉา สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบ หรือทะเลในน่านน้ำไทยอันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังมีหน้าที่ดูแล รักษา และขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย เพื่อมิให้ทางน้ำเกิดการตื้นเขิน เพื่อให้การเดินเรือเกิดความปลอดภัย และสะดวก อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยได้อีกด้วย

สำหรับโครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย”ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอีกหลายหน่วยงานของภาครัฐตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ และรณรงค์ ในการ ไม่ทิ้ง ไม่เทขยะหรือเสียต่าง ๆลงในแม่น้ำลำคลอง ตลอดจนแหล่งน้ำต่าง ๆ (Don’t River Dump) เพื่อให้แหล่งน้ำเหล่านี้ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยา อันจะเป็นแหล่งน้ำที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศไทย สืบไป 

วันที่:24 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ