นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง (JCCCN) ฝ่ายไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง (JCCCN) ฝ่ายไทย ครั้งที่๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือ ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง,รายงานความปลอดภัยในการเดินเรือร่วมกัน ของประเทศภาคีสมาชิก ๔ ประเทศ ,การจัดการอุปสรรคในการเดินเรือที่แก่ง Ha Lo (Ha Lo Rapids),หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการเดินเรือระหว่างประเทศสมาชิก(JCCCN) และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง,หารือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ พร้อมติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งเว็บไซต์ JCCCN และการติดตั้งระบบรายงานที่ท่าเรือเชียงแสน โดยมีผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

วันที่:12 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ