นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงพื้นที่ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย” โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี

        วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงพื้นที่ เรื่อง “แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย” โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน โดยมี นาวาตรี สมนึก สุขวณิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน สำหรับโครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน กรมเจ้าท่า มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการพัฒนาส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี ทั้งกองเรือพาณิชย์ไทย บริการทางเรือ และบริการอื่นที่เชื่อมโยง ซึ่งประกอบด้วย กิจการท่าเรือ อู่เรือ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางเรือและนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีในภูมิภาคอาเซียน โดยกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี ได้ว่าจ้างบริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน โดยมี รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางทะเล ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รายงานผลงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอสถานการณ์ในภูมิภาคและประเทศที่ส่งผลต่อการส่งเสริมพาณิชยนาวี และแนวทางการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์พาณิชยนาวีให้มีรูปแบบขั้นตอนการลงทุนในการพัฒนากองเรือไทยและบริการการขนส่งทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องสมอทอง ชั้น 2 โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี

วันที่:24 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ