นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ” โดยมีนายณัฐชัย พลกล้า  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
กล่าวรายงาน
ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ
ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1
ชั้น 4 กรมจ้าท่า

วันที่:03 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ