นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมเรื่อง ร่างระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการวัดขนาดเรือประมง พ.ศ. … ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมเรื่อง ร่างระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการวัดขนาดเรือประมง พ.ศ. … โดยมี ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ สำนักมาตรฐานเรือ และเจ้าพนักงานตรวจเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสาขาที่ 1-7 เข้าร่วมรับฟังการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือในเรื่องระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการวัดขนาดเรือประมง พ.ศ. … โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวัดขนาดเรือประมงมีวิธีการวัดขนาดเรือที่ถูกต้อง อาทิ ความยาว ความกว้าง และความลึก เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน

วันที่:06 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ