นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย โดยมีผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า 
ในการประชุมเป็นแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ระหว่างดอนสัก – เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยรองอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ให้เป็นไปตามแผนที่ได้เสนอไว้
โดยในที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการด้านท่าเทียบเรือ อาทิ การออกตรวจและสำรวจท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย โดยมีกำหนดให้มีการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 , การหารือแนวทางการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการด้านตัวเรือ โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 2 ชุด ในการตรวจสอบเรือเฟอร์รี่ ทั้งยังกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและแบบฟอร์มบันทึกผลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน , การหารือแนวการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการด้านคนประจำเรือ เพื่อทำการอบรมคนประจำเรือให้มีความรู้และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งเรือ ท่าเรือ และคนประจำเรือ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

วันที่:02 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ