นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า โดยการประชุมเป็นการกำหนดแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในแผนชาติให้กับบุคลากร, ซักซ้อมความพร้อมในการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลขนาดใหญ่ของน้ำมันตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนชาติ, ทดสอบความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ ความสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ และสถานที่เก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานคณะทำงาน และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ฝึกซ้อมแผนชาติ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นการบรรยายทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกซ้อมในรูป Table Top Exercise และการฝึกซ้อมภาคสนามในทะเล

วันที่:21 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ