นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมหารือในโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำในประเทศไทย โดยมี นายวันชัย บันลือสินธ์ุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 กรมเจ้าท่า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน้ำในประเทศไทย โดยมี นายวันชัย บันลือสินธ์ุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำกก อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
ในการประชุมเป็นการหารือแนวทางดำเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางน้ำ โดยมีประเด็นร่วมปรึกษาหารือ ดังนี้ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งทางน้ำ โดยมีอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธาน และเลขานุการกรม เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งทางน้ำ, การพิจารณาแผนงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางน้ำในภาพรวม, แนวทางการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรมเจ้าท่า ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดเรือ ขนาดบรรทุก เครื่องยนต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ท่าเรือที่สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ปริมาณเรือแต่ละประเภท ตลอดจนบริษัทเอกชนที่มีการดำเนินการหลัก เพื่อนำมาจัดทำแผนภาคการขนส่งทางน้ำการพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางน้ำในประเทศให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วันที่:08 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ