นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ไปทำการศูนย์ PIPO

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานในการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์PIPO(ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ PIPO ทั้งนี้ ได้กล่าวมอบโอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ว่าต้องมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ภารกิจงานของกรมเจ้าท่า สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและระบบการประมงของไทย ที่รัฐบาลไทยต้องการปรับปรุงระบบการทำประมงของไทยสู่สากล มีระบบการตรวจสอบที่ดี กรมเจ้าท่าถือเป็นส่วนหนึ่งในระบบนี้ จึงต้องให้ความสำคัญอย่างสูงสุด โดยมี นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือได้มาบรรยายเกี่ยวกับกฎข้อบังคับการตรวจเรือ ภารกิจหน้าที่/โครงสร้างของศูนย์ PIPO การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และวิธีการดำเนินการทางกฎหมาย บรรยายโดยผู้แทนจากสำนักกฎหมาย ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม แม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า

วันที่:20 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ