นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ในการประชุมการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ในการประชุมการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องแม่น้ำป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า 
การประชุมได้หารือถึงแผนการปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2561, มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเดินเรือ, เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ, จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งให้ปฏิบัติแผนการปฏิบัติฯ มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้มงวด ออกตรวจสภาพของเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามแผนการปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ของ จภ. 1-7 และ มาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ทางน้ำ ในเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดเป้าหมายท่าเรือชายทะเลจำนวน 20 ท่าเรือ และท่าเรือลำน้ำจำนวน 10 ท่าเรือ เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมากโดยให้ปฏิบัติอย่างเข้มข้น 
ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มีข้อสั่งการให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1 – 7 และสาขา ตรวจสอบเข้มข้นเรือโดยสาร และท่าเรือ ตามมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ของกระทรวงคมนาคม พร้อมควบคุมและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางน้ำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ควบคุมเรือ ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตรวจสอบไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างตามท่าเรือที่ใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนผ่านทางระบบต่าง ๆ และตอบร้องเรียนด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม และเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำให้รายงานตามระเบียบและขั้นตอนโดยด่วน และหากมีผู้เสียชีวิตให้รายงานกับอธิบดีกรมเจ้าท่าโดยตรง ทั้งนี้จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่:27 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ