จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ FUJI XEROX CM ๓๐๕ DF หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๓.๒.๑๐๐๐๐๐๐๐๙๙๘๔.๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:15 พฤษภาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ