คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 32/2562 เรื่อง แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ