คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 611/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

วันที่:03 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ