ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูล และสถิติ

 ข้อมูลท่าเรือ/ท่าเทียบเรือ
 ข้อมูลรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการ (สมร.)
 ข้อมูลงานส่งเสริมพาณิชยนาวี (กพว.)
 สถิตินำร่องเรือ (นร.)
 สถิติน้ำมันรั่วไหล (Oil spill)
 สถิติและผลการดำเนินงานท่าเรือ
 สถิติการใช้งานเครือข่าย MOTNET ( สรุปรายงานการประชุมการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติราชการของกรมเจ้าท่า)
 เรือต่อรถ รถต่อเรือ
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 ข้อมูลกองกำกับการพาณิชยนาวี (กกพ.)
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Member State Audit Scheme, IMSAS)
 Thailand’s Overall Maritime Strategy
 ข้อมูลสถิติการขนส่ง

วันที่:29 สิงหาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 10

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ