ขอให้ตรวจสอบการขุดหิน ดูดทรายริมแม่น้ำกระบุรี ขึ้นมาจำหน่าย ในพื่นที่ ม.4 ต.มะมุ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ดำเนินการตรวจสอบแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
1.เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายปกครอง โดยปลัดอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยทหารชุดป.จ.ส. 401 และกำลังพล เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการร้องเรียนซึ่งเป็นที่ดินของ นายจด แจ้งประจักษ์ที่เตรียมดำเนินการขุดตักดิน ซึ่งตรวจพบอุปกรณ์ในการขุดตักหลายรายการในพื้นที่ อยู่ติดกับแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ ไทย-พม่า ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยพบว่าที่ดินแปลงที่มีการร้องเรียน ได้มีการให้เช่าระหว่าง นายจด แจ้งประจักษ์ เป็นผู้ให้เช่า และนายบุญยัง คุ้มเพชร เป็นผู้เช่า และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ ป.8/2559 ประกอบกิจการ ประเภทขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-3(2)-164/59รน
2. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. กระผมพร้อมด้วยทหารชุด ป.จ.ส. 401 และกำลังพล เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ พบว่ากำลังมีการปรับพื้นที่โดยรอบโดยรถแบ็คโฮ เพื่อเตรียมการขุดตักทรายในพื้นที่ จึงได้เรียกให้ นายบุญยัง คุ้มเพชร ในฐานะผู้เช่าและผู้อนุญาตขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เข้ามาแสดงหลักฐานอีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานและสถานที่ดังกล่าว ไม่พบการขุดตักหรือดูดทรายจากแม่น้ำกระบุรีแต่อย่างใด ซึ่งการขุดตักเป็นการขุดในที่ดินกรรมสิทธิ์ ห่างจากแม่น้ำกระบุรี 12 เมตร และห่างจากทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 1 กิโลเมตร และมีวิศวกรรับรองในการขออนุญาต
3. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน และนายกองค์การบริหารสวนตำบลมะมุ ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผลปรากไม่พบว่ามีการดูดทรายในแม่น้ำกระบุรีตามที่ได้รับร้องเรียนมา
จากการดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายปกครอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ทหาร และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จำนวน 3 ครั้ง ไม่พบว่ามีการดูดทรายในแม่น้ำกระบุรี ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่การขุดตักดินดังกล่าว เป็นการขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงานถูกต้องตามกฎหมาย 

 จากการรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดระนอง ข้อมูลไม่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนี้ พื้นที่่ทำการขุดหินดูดทราย แห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกระบุรี แม่น้ำที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ มีการขุดหินดูดทรายมาจำหน่ายอยู่ทุกวัน ชาวบ้านมีข้อเคลือบแคลงสงสัยว่าทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดระนอง ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ แล้วยังปล่อยให้มีการดำเนินการขุดหิน ดูดทรายขึ้นมาจำหน่ายได้อย่างไรทั้งที่การดำเนินการไม่น่าจะถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เช่น
1.การขออนุญาตเป็นเพียงการขุดดินเพื่อการก่อสร้างตามใบอนุญาตประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เลขทะเบียนโรงงาน จ3-3(2)-164/59รน ชื่อโรงงาน นายบุญยัง คุ้มเพชร ผู้ประกอบการนายบุญยัง คุ้มเพชร สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1899 เล่ม 19 หน้า 99 เลขที่ดิน 26 ม.4 ต.มะมุ แต่การดำเนินการจริงเป็นการขุดทรายเพื่อจำหน่าย
2.ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดินในที่กรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ข้อ 5 ระยะห่างจากขอบบ่อจะต้องอยู่ห่างจากเขตถนนสาธารณะ หรือที่ดินของบุคคลอื่นที่อยู่ข้างเคียง เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระดับที่ลึกที่สุดของขอบบ่อแต่ไม่น้อยกว่า 40 เมตร และห่างจากขอบแม่น้ำไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร แต่ความเป็นจริงสถานที่ที่ ขุด ตัก ดูดทราย อยู่ห่างจากแม่น้ำกระบุรีเพียง 12 เมตร
3.พื้นที่ที่ขออนุญาตขุดดินเพื่อการก่อสร้างตามใบอนุญาตประกอบกิจการ ขุด ตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เลขทะเบียนโรงงาน จ3-3(2)-164/59รน ชื่อโรงงาน นายบุญยัง คุ้มเพชร ผู้ประกอบการนายบุญยัง คุ้มเพชร สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1899 เล่ม 19 หน้า 99 เลขที่ดิน 26 ม.4 ต.มะมุ ไม่คลอบคลุมถึงพื้นที่ที่ดำเนินการ พื้นที่ที่ดำเนินการขุดหิน ดูดทรายเป็นที่ที่อยู่นอกเหนือเอกสารสิทธ์เป็นพื้นที่งอกขึ้นเองตามธรรมชาติในภายหลัง
กระผมและชาวบ้านตำบลมะมุจึงขอให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าลงตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินการ ขุด ดูดทราย ให้ถี่ถ้วน ผลกระทบจากการดำเนินการ ขุด ดูดทราย ในครั้งนี้ จะทำให้แม่น้ำเปลี่ยนทาง กัดแนวตลิ่งพังทำให้ประเทศไทยเกิดการสูญเสียเนื้อที่ได้ ทำให้เกิดปัญหาต่อความมั่นคงระดับประเทศ และปัญหาอื่นๆที่จะมีตามมาอีกมากมาย
จึงขอให้หน่วยงานของกรมเจ้าท่าระงับการดำเนินการขุดหินดูดทรายใว้ก่อนเพื่อตรวจสอบให้ข้อระเบียบ กฎหมาย ผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้

วันที่:27 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ