ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

 

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพ
ในสถานประกอบการ
          ประเทศไทยมีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (สถิติประกันสังคม 2559) รวมทั้งสิ้น 10,511,821 คน จากจานวนสถานประกอบการทั่วราชอาณาจักร ทั้งสิ้น 435,303 แห่ง ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ แรงงานเหล่านี้ต้องอยู่ร่วมกันในระหว่างปฏิบัติงานวันละ 8-9 ชั่วโมงหรือมากกว่า เพื่อปฏิบัติงาน พัก ดื่ม และรับประทานอาหาร การที่ต้องอยู่ร่วมกันตลอด และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนัก รวมทั้งการเกิดความเครียดจากการทำงาน ทำให้แรงงานมีการเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ จากเพื่อนร่วมงานได้โดยง่าย เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน ฯลฯ
สถานประกอบการของท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่
• มีพนักงานสูบบุหรี่ แอบสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ รบกวนผู้อื่น
• พนักงานดื่มสุรา จนทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่
• พนักงานมีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสูงขึ้น
• พนักงานมีปัญหาเรื่องหนี้สินจนเกิดผลกระทบต่อการทำงาน
• พนักงานไม่มีความสุขในการทำงาน
• พนักงานลาป่วย ขาดงานบ่อย
• พนักงานลาออก หมุนเวียนบ่อย
          การสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นแก่พนักงานในสถานประกอบการจะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปทำให้พนักงานมีความรู้สึก มั่นคง ปลอดภัย มีเกียรติ และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ มีความสุขในการทำงานและภาคภูมิใจในหน่วยงานตนเอง ฯลฯ ซึ่งความรู้สึกของพนักงานในลักษณะดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทำให้พนักงาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตของสถานประกอบการนั้นๆ และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพหรือสมรรถนะของสถานประกอบการในการแข่งขันได้ในที่สุด
การสร้างเสริมสุขภาพพนักงานคืออะไร
          การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ นอกจากจะต้องดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานแล้วยังต้องมีการดำเนินงานควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพ จนเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า การพนัน ยาเสพติด) เพิ่มพฤติกรรมดี (ออกกาลังกาย บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีเงินออม)
การสร้างเสริมสุขภาพพนักงานอย่างไรให้ได้ผล
          เป็นที่ชัดเจนว่า การสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สถานประกอบการจาเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบ ทำครบวงจรทำอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง ทำให้ต้องอาศัยปัจจัยเอื้อทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้บริหาร คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิทธิพิเศษที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ
•  สิทธิในการส่งบุคลากร ผู้รับผิดชอบ หรือคณะทำงาน ของสถานประกอบการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน “การขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานอย่างเป็นระบบ” ทั้งการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
•  สิทธิในการได้รับสื่อสนับสนุนต่างๆ สื่อยืมชุดนิทรรศการสร้างสุขภาพ สื่อแจกต่างๆ เช่น ชุดความรู้ หนังสือ แผ่นพับความรู้ โปสเตอร์ ฯลฯ ที่โครงการผลิตขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ
•  สิทธิในการรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
•  สิทธิในการได้รับคำแนะนำ/คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โครงการ และเครือข่าย ผ่านช่องทาง Online และ Offline
•  สิทธิในการได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานประกอบต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ตามระดับความเข้มข้นในการดำเนินงาน) พร้อมทั้งได้รับโล่ หรือเกียรติบัตร
• สิทธิในการเข้าร่วมงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข
ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนผ่านระบบ Online
หน้าเว็บไซต์ https://www.healthyenterprise.org/
หรือ Scan QR Code แล้วกรอกข้อมูลยืนยัน
สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดำเนินงานโดย
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)
เลขที่ 45/10 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
โทรศัพท์ ; 082-3584614, 082-3584616 
Fax: 02-408-1602 
E-mail: smokefree09@hotmail.com 
Website: healthyenterprise.org 
Facebook: พัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพ

ในสถานประกอบการ

 

          ประเทศไทยมีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (สถิติประกันสังคม 2559) รวมทั้งสิ้น 10,511,821 คน จากจานวนสถานประกอบการทั่วราชอาณาจักร ทั้งสิ้น 435,303 แห่ง ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ แรงงานเหล่านี้ต้องอยู่ร่วมกันในระหว่างปฏิบัติงานวันละ 8-9 ชั่วโมงหรือมากกว่า เพื่อปฏิบัติงาน พัก ดื่ม และรับประทานอาหาร การที่ต้องอยู่ร่วมกันตลอด และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนัก รวมทั้งการเกิดความเครียดจากการทำงาน ทำให้แรงงานมีการเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ จากเพื่อนร่วมงานได้โดยง่าย เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน ฯลฯ

 

สถานประกอบการของท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

• มีพนักงานสูบบุหรี่ แอบสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ รบกวนผู้อื่น

• พนักงานดื่มสุรา จนทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่

• พนักงานมีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสูงขึ้น

• พนักงานมีปัญหาเรื่องหนี้สินจนเกิดผลกระทบต่อการทำงาน

• พนักงานไม่มีความสุขในการทำงาน

• พนักงานลาป่วย ขาดงานบ่อย

• พนักงานลาออก หมุนเวียนบ่อย

 

          การสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นแก่พนักงานในสถานประกอบการจะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปทำให้พนักงานมีความรู้สึก มั่นคง ปลอดภัย มีเกียรติ และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ มีความสุขในการทำงานและภาคภูมิใจในหน่วยงานตนเอง ฯลฯ ซึ่งความรู้สึกของพนักงานในลักษณะดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทำให้พนักงาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตของสถานประกอบการนั้นๆ และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพหรือสมรรถนะของสถานประกอบการในการแข่งขันได้ในที่สุด

 

การสร้างเสริมสุขภาพพนักงานคืออะไร

          การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ นอกจากจะต้องดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานแล้วยังต้องมีการดำเนินงานควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพ จนเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า การพนัน ยาเสพติด) เพิ่มพฤติกรรมดี (ออกกาลังกาย บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีเงินออม)

 

การสร้างเสริมสุขภาพพนักงานอย่างไรให้ได้ผล

          เป็นที่ชัดเจนว่า การสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สถานประกอบการจาเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบ ทำครบวงจรทำอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง ทำให้ต้องอาศัยปัจจัยเอื้อทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้บริหาร คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิพิเศษที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ

  • สิทธิในการส่งบุคลากร ผู้รับผิดชอบ หรือคณะทำงาน ของสถานประกอบการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน “การขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานอย่างเป็นระบบ” ทั้งการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สิทธิในการได้รับสื่อสนับสนุนต่างๆ สื่อยืมชุดนิทรรศการสร้างสุขภาพ สื่อแจกต่างๆ เช่น ชุดความรู้ หนังสือ แผ่นพับความรู้ โปสเตอร์ ฯลฯ ที่โครงการผลิตขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ
  • สิทธิในการรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
  • สิทธิในการได้รับคำแนะนำ/คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โครงการ และเครือข่าย ผ่านช่องทาง Online และ Offline
  • สิทธิในการได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานประกอบต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ตามระดับความเข้มข้นในการดำเนินงาน) พร้อมทั้งได้รับโล่ หรือเกียรติบัตร
  • สิทธิในการเข้าร่วมงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข

ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนผ่านระบบ Online

หน้าเว็บไซต์ https://www.healthyenterprise.org/

หรือ Scan QR Code แล้วกรอกข้อมูลยืนยัน

 

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ดำเนินงานโดย

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

เลขที่ 45/10 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ติดต่อ ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

โทรศัพท์ : 082-3584614, 082-3584616 

Fax : 02-408-1602 

E-mail : smokefree09@hotmail.com 

Website : healthyenterprise.org 

Facebook : พัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ