ขอเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Shot List) และเข้ารับฟังการสรุปภาพรวมข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย รองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน

     ด้วยกรมเจ้าท่ามีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทย
รองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน

 ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา
เข้ารับฟังการสรุปภาพรวมข้อกำหนดขอบเขตของงาน
(Term
of Reference)
จำนวนหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 22  กันยายน ๒๕๕9 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

        ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอรายละเอียดคุณสมบัติที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
(
Shot List) โปรดนำส่งเอกสารรายละเอียดแสดงผลงาน
ข้อมูลบุคลากร
และสรุปความเข้าใจในภารกิจโครงการฯ มายังฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
กรมเจ้าท่า ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
(หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กรมเจ้าท่าจะไม่รับพิจารณา)

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งการเข้ารับฟังการสรุปภาพรวมข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference)
ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2233 1311 – 8 ต่อ 396 ภายในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559

วันที่:20 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ