กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะที่ 3

วันที่:22 มีนาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ