การแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ ๖ เดือน (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

      (หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.thaigov.go.th/th/download/item/91296-91296.html)
 
๒). เอกสารนำเสนอผลงาน ๕ ด้าน ได้แก่
      (หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.thaigov.go.th/th/download/item/91296-91296.html)
 
      (หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.thaigov.go.th/th/download/item/91331-91331.html)

วันที่:21 พฤษภาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ