การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

                    กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

                    โดยที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ ท่าน ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเพราะมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และขอเชิญชวนบุคคล องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาที่สรรหาใหม่นี้จะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

                    ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

                    (๑)  มีสัญชาติไทย

                    (๒)  มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์

                    (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    (๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                    (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

                    (๖)  ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

                    (๗)  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหากำไร

                    ผู้สนใจสามารถสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ได้ด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือดาวน์โหลด “แบบสมัครหรือเสนอชื่อ” ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ boardrecruitment@thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กรณีสมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

                    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
โดยที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬาในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ ท่าน 
ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเพราะมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และขอเชิญชวนบุคคล องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาที่สรรหาใหม่นี้จะครบกำหนดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖)  ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๗)  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหากำไร
ผู้สนใจสามารถสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ได้ด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ (๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) หรือสมัคร
ทางไปรษณีย์ โดยสามารถขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือดาวน์โหลด “แบบสมัครหรือเสนอชื่อ” ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ boardrecruitment@thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กรณีสมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ