การระวังชี้แนวเขตที่ดินกรณีที่ดินที่มีแนวเขตติดกับคลอง

ในการังวัดที่ดินที่มีแนวเขตติดกับคลอง ตามระเบียบกรมที่ดินต้องแจ้งให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาในพื้นที่นั้นๆออกไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ในทางปฏิบัติมักจะเกิดปัญหาอยู่เป็นประจำคือ
1.สภาพคลองในพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นคลอง เช่นเป็นทางน้้ำเล็กๆ หรือเป็นเพียงคลองระบายน้ำ โดยไม่มีการสัญจรทางน้ำ แต่ในหลักฐานที่ดินเช่นโฉนดที่ดินหรือ น.ส.๓ก ระบุเป็นคลองสาธารณประโยชน์ หรือคลองที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบจึงต้องมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาในพื้นที่นั้นๆออกไประวังชี้แนวเขต กรณีดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ขอรังวัดที่ดิน เนื่องจากจะต้องรอให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตถึง 3 หน่วยงาน คือ 1.นายอำเภอผู้ปกครองท้องที่ 2.อบต. 3.เจ้าท่าฯ
2.ตัวแทนของสำนักงานเจ้าท่าฯ ส่วนใหญ่ไม่ไประวังชี้แนวเขตโดยอาจจะโทรมาแจ้งกับช่างว่าติดภาระกิจ จะมาดูภายหลัง หรืออาจจะให้เจ้าของที่ดินถือเอกสารไปให้ลงชื่อที่สำนักงานเจ้าท่าฯ ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับเจ้าของที่ดินอย่างมากเพราะสำนักงานเจ้าท่าฯส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวจังหวัดเสียที้งเวลาและค่าเดินทาง
3.เรื่องรังวัดจะต้องล่าช้าออกไปอีกเนื่องจากต้องรอเอกสารจากการรับรองแนวเขต เพราะส่วนใหญ่ช่างรังวัดจะไม่ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานเจ้าท่าฯว่าในวันรังวัดท่านไม่ไประวังชี้แนวเขต(ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของกรมที่ดิน)เนื่องจากได้คุยกับตัวแทนเจ้าท่าเป็นการส่วนตัวแล้วว่าอย่าทำหนังสือสอบถามมาเพราะจะโดนผู้บังคับบัญชาต่อว่า
กรณีตัวอย่าง3ปัญหาข้างต้นเป็นปัญหามานานยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะมีการแก้ไขปัญหา กรณีข้างต้นอยากให้กรมเจ้าท่ากับกรมที่ดินได้ประสานหาทางร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว
มีข้อเสนอแนะสักเรื่องครับ สำนักงานเจ้าท่า ในแต่ละสาขาควรมีพื้นที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้ชัดเจน เช่นคลองสายไหนที่จะต้องไประวังชี้แนวเขต ส่วนคลองที่ไม่มีชื่อเช่นคลองสาธารณประโยชน์ , คลองน้ำ หรือคลองที่มีชื่อแต่ไม่มีการสัญจรทางน้ำไม่อยู่ในความดูแลรับผิอชอบของสำนักงานเจ้าท่าในพื้นที่นั้นๆ ก็ให็ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆทราบว่ามีคลองสายไหนบ้างที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ไประวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขต ซึ่งจะเป็นการลดภาระให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ค้วยความเคารพ

วันที่:10 กันยายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ