การประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

⚓ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า⚓

การประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง The 40th ASEAN Maritime Transport Working Group Meeting (MTWG) and related meetings ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564
————————————-

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 40 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (40th ASEAN Maritime Transport Working Group Meeting) ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน โดยมีนางสาวกมลวรรณ กุหลาบวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการพาณิชยนาวี ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนกรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) ประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ผู้แทนองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน ประเมินและขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan: KLTSP 2016-2025) โดยมีเป้าหมายเพื่อการเชื่อมโยงอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมอาเซียน

สำหรับผลการประชุมฯ ดังกล่าว ที่ประชุมฯ ได้หารือและผลักดันความร่วมมือด้านการขนส่งทางน้ำในหลายประเด็น โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การดำเนินการเพื่อผลักดันตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมของอาเซียน ข้อริเริ่มโครงการด้านการขนส่งทางน้ำ แผนปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน พ.ศ. 2563 – 2564 และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ

ประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมฯ ได้ผลักดันความร่วมมือด้านคนประจำเรือ นำเสนอข้อริเริ่มความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสนใจ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอความคืบหน้าข้อริเริ่มของไทยที่ได้นำเสนอเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะที่มุ่งเน้นการพัฒนาดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในท่าเรือเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในการดำเนินงานของท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

_____________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th 

ดูน้อยลง

วันที่:10 มีนาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ