การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3

วันที่:29 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ