กรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02 สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย
ตามที่กรมเจ้าท่า และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร นั้น  
กรมเจ้าท่า ได้จัดทำบทถอดความภาษาไทยของอนุสัญญาและพิธีสารลอนดอน รายงานผลการศึกษาโครงการ   รายงานสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ และแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2016-07-25-03-15-33/2014-01-19-06-02-02  
ทั้งนี้ สามารถส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

วันที่:09 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ