กรมเจ้าท่า เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

ตามที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะทำงานยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. …. ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 538/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้ทำการปรับปรุงร่างกฎหมายลำดับรองระดับประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า
เพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีประกาศกระทรวงจำนวน 2 ฉบับ และประกาศกรมเจ้าท่า จำนวน 8 ฉบับ
จึงเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
หากมีความคิดเห็น สามารถส่งมาได้ที่ ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ กองมาตรฐานคนประจำเรือ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมเจ้าท่า โทร 02-233-1311-8 ต่อ 320 โทรสาร 02-639-4767
หรือ ทางอีเมล์ kodchapond.s@md.go.th

วันที่:07 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
icon_pdf
แบบประเมินความพึงพอใจ