กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

    กรมเจ้าท่า โดยนางสาวจารุณี  ทองคำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนรับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน

วันที่:03 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ