กรมเจ้าท่า จับมือผู้ประกอบการร่วมลงนาม (MOU) โครงการ “สูงวัยได้สิทธิ” ในพุธที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี

กรมเจ้าท่า จับมือผู้ประกอบการร่วมลงนาม
(MOU)
โครงการ สูงวัยได้สิทธิ

       วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอธิรัฐ
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมเจ้าท่า กับ ผู้ประกอบการ โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
สมาคมเรือไทยและผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ
เรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณลานร่มไทร กรมเจ้าท่า

       ตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
มาตรา 11(6) ได้กำหนดให้มีการช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมนั้น กรมเจ้าท่าจึงได้ระบุเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือให้แก่ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
และตลอดเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิและออกบัตรให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้แสดงสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง
ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
ปรากฏว่ามีจำนวนผู้สูงอายุที่มีผู้มีบัตรลดหย่อนค่าโดยสารทั้งสิ้น 8,780 ราย ซึ่งจากข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น
1
,061,753 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว
กรมเจ้าท่าจึงปรับปรุงรูปแบบการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุตั้งแต่
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง
เช่น เรือโดยสารคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเรือกลเดินประจำทาง โดยไม่ต้องใช้บัตรลดหย่อนค่าโดยสารที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า ซึ่งบัตรลดหย่อนค่าโดยสารมีอายุ
5 ปี ผู้สูงอายุต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาทำบัตรใหม่เมื่อครบกำหนด

       นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้ร่วมมือกับสมาคมเรือไทย
และผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ครั้งนี้ จะเป็นการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้รับสิทธิของตนตามกฎหมาย
โดยในครั้งนี้จะเป็นการได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือเดินประจำทางได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนค่าโดยสาร สามารถใช้สิทธิ์โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

วันที่:03 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ