กรมเจ้าท่า จัดโครงการสัมมนาร่างกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยและร่างกฎหมายเรือไทย

ตามที่กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับ ศ.ดร.ผไทชิต  เอกจริยากร และนายสมพร ไพสิน คณะที่ปรึกษาฯปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือและร่างพระราชบัญญัติเรือไทยเป็นร่างสุดท้าย (final draft) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งให้การดำเนินการตามภาระกิจและอำนาจหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของกรมเจ้าท่าเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่กระทบถึงหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาแต่อย่างใด

วันที่:09 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ