กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

       ตามที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะทำงานยกร่างกฎหมายลำดับรองตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 538/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้ทำการยกร่างกฎหมายลำดับรองระดับกระทรวง ประกาศกระทรวง คำสั่งกระทรวง และประกาศกรม เพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
       จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแสดงความความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองออกตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีพระยา ชั้นลอย อาคาร 2 กรมเจ้าท่า 
        ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ กองมาตรฐานคนประจำเรือ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมเจ้าท่า โทร 02-233-1311-8 ต่อ 320  

***เว็บไซต์ร่างกฎหมายลำดับรอง

วันที่:07 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ