กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มกิจการระหว่างประเทศ สำนักแผนงาน ได้เชิญหน่วยงานภายนอก อาทิ กองทัพเรือ สำนักงบประมาณ กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ  เข้าร่วมประชุม ”คณะอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ” ซึ่งจัดตั้งโดย ”คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ” ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน กรมเจ้าท่า โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัย ผู้บริหารกรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม สำหรับการประชุมวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ร่วมพิจารณาจัดทำร่าง ”กลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ” (Overall Strategy for International Maritime Organization: IMO) และร่างบันทึกความร่วมมือการประสานงานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์และด้านการเดินเรือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินประเทศสมาชิกภาคบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMSAS) ที่มีกำหนดการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ประเทศไทยเคยเข้ารับการตรวจประเมินภาคสมัครใจ (VIMSAS) เมื่อปี 2550
การตรวจประเมินจะอยู่ภายใต้กรอบของ III Code (ทริเปิลไอ) ที่ถูกรับรองโดย IMO ซึ่งมีข้อกำหนดให้รัฐภาคีจัดทำกลยุทธ์ภาพรวมระดับประเทศ (Overall Strategy) เพื่อให้รัฐภาคีสามารถอนุวัติการ (implement) และบังคับใช้ (enforcement)อนุสัญญาระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญา โดยกลยุทธ์ภาพรวมระดับประเทศจากกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่มีพันธกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการตรวจประเมินจากประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme: IMSAS) 
———————————
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:20 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ