กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. …. วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. …. โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานและเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมด้วยนาวาตรี สมนึก สุขวณิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการนี้นายสมชาย สุมนัสขจรกกุล รองอธิบดีฯ นาวาตรีสมนึก สุขวณิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี นายสมชาย หลิมทอง ผู้อำนวยการกองกำกับการพาณิชยนาวี และนางสาวนิสิตตา หงส์ชูเกียรติ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าในการรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป

วันที่:03 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ